политика за рефундирање

Право на отповикување

Потрошувачите имаат четиринаесет дена право на повлекување.

Право на повлекување
Имате право да ја повлечете вашата нарачка во рок од две недели за да го отповикате овој договор без да наведете причини. Периодот на отповикување е како што следува, четиринаесет дена од денот кога вие или трето лице различно од превозникот назначен од вас, сте ја презеле или сте ја поседувале последната стока.

За да го искористите вашето право на повлекување, мора да информирате Artprinta GmbH i. Г., Митерштрасвег 23, 82064 Страслах-Дингхартинг, Германија, Е-пошта: инфо @artprinta.com, Телефон: +4915118360906 од вашата одлука да се повлечете од овој договор со јасна изјава (на пр. писмо, факс или е-пошта испратено по пошта).

ВНИМАВАЈТЕ: ВЕ МОЛИМЕ НЕ ЈА ПРАЌАЈТЕ ВАШАТА НАРАЧКА НАЗАД НА НАШАТА ДЕЛОВНА АДРЕСА БИДЕЈЌИ НЕМАМЕ СПОРЕДНИ КАПАЦИТЕТИ ВО НАШАТА ДЕЛОВНА КАНЦЕЛАРИЈА. НАШАТА ПОДДРШКА НА КЛИЕНТИТЕ ЌЕ ВИ ИСПОРАВИ АДРЕСА ЗА ВРАЌАЊЕ.

За да го почитувате периодот на отповикување, доволно е да го испратите известувањето за остварување на правото на отповикување пред истекот на периодот на отповикување.

Последици од отповикувањето

Ако го отповикате овој договор, ќе ви ги вратиме сите плаќања што сме ги примиле од вас, вклучувајќи ги и трошоците за испорака (со исклучок на дополнителните трошоци што произлегуваат од фактот што сте избрале различен тип на испорака од оној што го нудиме); Ќе ни вратите веднаш, а најдоцна во рок од четиринаесет дена од денот кога добивме известување за ваше отповикување на овој договор. За ова плаќање ќе ги користиме истите средства за плаќање како што сте ги користеле за оригиналната трансакција, освен ако не е поинаку договорено со вас; во никој случај нема да ви се наплати за оваа исплата. Може да одбиеме да ги вратиме парите додека не ја добиеме стоката назад или додека не докажете дека сте ја вратиле стоката, кое и да е порано.

Ќе ја вратите или предадете стоката на Artprinta GmbH i. Г., Митерштрасвег 23, 82064 Страслах-Дингхартинг, Германија, Е-пошта: инфо @artprinta.com, Телефон: + 4915118360906 веднаш и во секој случај најдоцна во рок од четиринаесет дена од денот кога ќе не известите за отповикувањето на овој договор. Периодот ќе се смета дека е испочитуван ако ја испратите стоката пред истекот на периодот од четиринаесет дена. Вие ќе ги сносите директните трошоци за пратката на стоката. Во случај на стоки кои, поради нивната природа, вообичаено не можат да се испратат по пошта, овие трошоци за шпедиција ги сноси клиентот во евра. Тие се одговорни за каква било загуба на вредноста на стоката само ако таквата загуба на вредноста се должи на ракување со стоката што не е неопходно за испитување на нивната состојба, својства и функција.

Правото на повлекување не се однесува на следните договори:

 • Договори за набавка на стоки кои не се префабрикувани и за чие производство е суштински поединечен избор или дестинација од страна на потрошувачот или кои се јасно прилагодени на личните потреби на потрошувачот. Ова се однесува на сите производи што ги нуди Artprinta.com
 • Примерок формулар за повлекување

  (Доколку сакате да го откажете договорот, ве молиме пополнете го овој формулар и вратете ни го.)

  - До: Artprinta GmbH, Mitterstrassweg 23, 82064 Strasslach-Dingharting, Germany, Email: info@artprinta.com, Телефон: +4915118360906

  – Јас/ние (*) го откажуваме договорот склучен од мене/нас (*) за купување на следново
  стоки (*)/обезбедување на следната услуга (*)

  – Нарачано на (*)/примено на (*)

  – Име на потрошувачите

  – Адреса на потрошувач(и)

  – Потпис на потрошувачите (само ако е доставен на хартија)

  - Датум

  (*) Избриши како што е применливо.

   

Специјални забелешки

Ако го финансирате овој договор со заем и го отповикате подоцна, веќе не сте обврзани со договорот за заем, под услов двата договори да претставуваат економска единица. Ова особено треба да се претпостави ако ние сме и ваш заемодавач или ако вашиот заемодавач ја користи нашата соработка во однос на финансирањето. Ако веќе сме го примиле заемот кога отповикувањето ќе стапи на сила, вашиот заемодавач ќе ги преземе нашите права и обврски според финансираниот договор во однос на вас во однос на правните последици од отповикувањето или одобрувањето на заемот. Последното не се применува доколку овој договор се однесува на стекнување финансиски инструменти (на пр. хартии од вредност, девизи или деривати).

Ако сакате да избегнете договорна обврска колку што е можно, искористете го вашето право на отповикување и, исто така, отповикајте го договорот за заем ако исто така имате право на право на отповикување.


Известување за отповикување создадени со Доверливи продавници Правен текстописец во соработка со Вајлд Бегер Солмеке Рехтсанволте.